วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

           วัดเกาะแก้ววนาราม ตั้งอยู่บ้านเหล่าแขม หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๗ เส้น ๑๐ วา จดป่าสงวนแห่งชาติ ทิศใต้ประมาณ ๗ เส้น ๑๐ วา จดแม่น้ำ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ กุฎิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้และศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ ปูชนียวัตถุมีพระประธานสูง ๑๘ เมตร ฐานกว้าง ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๔๙๑
           วัดเกาะแก้ววนาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ โดยมีพระครูวินัยธรบัว เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดขึ้น การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระครูวินัยธรบัว พ.ศ.๒๔๘๐ - ๒๔๘๙
รูปที่ ๒ พระสุด พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๓
รูปที่ ๓ พระบรรเลง จกฺกวโร พ.ศ.๒๔๙๕ - ๒๕๑๘
รูปที่ ๔ พระพิมพ์ พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๒๙
รูปที่ ๕ พระปลัดสมสิทธิ์ รกฺขิตสีโล ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นต้นมา


ข้อมูลจาก...ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๓  กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ  พิมพ์ครั้งที่๑
พ.ศ.๒๕๓๗ พิมพ์ที่โรงพิมพ์การศาสนากรุงเทพฯ  หน้า  ๒๗๕